Espoon siirtolapuutarhayhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.


2§ Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa Espoossa
 • toteuttaa uusia siirtolapuutarha-alueita
 • edistää jäsenien yhteistä harrastusta
 • valvoa jäsentensä yhteisiä etuja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa Espoon kaupungilta mahdollisuuksien mukaan puutarha-alueita ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille
 • hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita
 • järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 • voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

Yhdistyksen saadessa hallintaansa siirtolapuutarha-alueen siirtolapuutarhatontteja tarjotaan yhdistyksen jäsenille jäsennumeron mukaisessa järjestyksessä. Toisin sanoen yhdistyksen jäsenten juoksevasti jaettava jäsennumero on samalla "jonotusnumero".

Yhdessä taloudessa voi olla vain yksi jäsennumero. Jos samaan talouteen kuuluu useita jäseniä, ovat heidän jäsennumeronsa muotoa 22a, 22b jne.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat espoolaiset henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet jäseniksi, maksaneet jäsenmaksun ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Kannatusjäsenenä voi olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään vuosikokouksessa. Vuosikokous määrää myös varsinaisilta jäseniltä perittävän vuokran.

Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos eivät ole samalla varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle  tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen  jäsenen on suoritettava erääntyneet ja jäsensuhteeseen liittyvät sekä myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut maksut.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- tai muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä (§3, 5. mom.).

Jäseniltä edellytetään toimivaa sähköpostiosoitetta.


4§ Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-8 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi yhdistyksen hallitukseen voi kuulua 1-8 varajäsentä. Puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan astuvat varsinaisten jäsenten tilalle sijaantulojärjestyksessä. Sijaantulojärjestyksen määrittelee yleiskokous toimihenkilöitä valitessaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittaessa jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.


5§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä varsinainen  jäsen aina kaksi yhdessä.


6§ Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Heidät valitaan vuosikokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.


7§ Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ja enintään yksi kuukausi ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokouksiin kutsu on lähetettävä sähköpostitse jokaiselle jäsenelle. Syyskokouksen ja ylimääräisten kokousten kutsut voidaan edellä mainitussa ajassa ilmoittaa myös alueen ilmoitustaululla tai hallituksen valitsemassa paikallisessa tai valtakunnallisessa lehdessä.
 

8§ Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous elo-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


9§ Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kolme äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan tarvittavat kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 7.5.2010.